راه های ارتباطی برای ارسال نظرات ، پیشنهادات و شکایات:

1- از طریق ایمل به آدرس info@whiterafting.com

2- ارسال پیام کوتاه به سامانه 50002140504050

3- مراجعه حضوری به آدرسی که در بخش تماس با ما قرار دارد.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.

 
 
 
 

copyright@www.whiterafting.com

 
طراحی وب سایت و نگهداری توسط نیک دیتا